За литературния и другите видове преводачески услуги – II

За литературния и другите видове преводачески услуги

Текстовете от определена област на знанието или сфера на комуникация се типизират като определени дискурси – жанрове на речта. Именно заради това е нужно да се запознаете с различните преводачески услуги.

Научният дискурс се характеризира с функцията на комуникация и ориентация към логически последователно, обективно и доказателствено представяне на съдържанието. Научните текстове се реализират предимно в писмена форма. Устните доклади на конференции, конгреси, симпозиуми по правило възпроизвеждат писмения оригинал, съставен предварително.

Според основната функция на текста – функцията на съобщението, информативният превод включва и превод на официални бизнес текстове, а именно: превод на държавни, административни и правни документи, бизнес кореспонденция. Тези документи регулират отношенията на хората като членове на обществото. По правило тези текстове съществуват в писмена регламентирана форма и се различават от устните форми на официална бизнес комуникация. Последните се реализират в диалогичната (полилогична) реч и имат своя специфика.

Информативния превод

Като друг подвид на информативния превод се обособява преводът на текстове със социално-информационен характер, включително документи от обществено-политически, социокултурен характер. Те съдържат разнообразна информация, преминаваща през каналите за масова комуникация: вестници, списания, радио и телевизия. Основната им функция е комуникацията. Разбира се, тези текстове могат да бъдат тенденциозни и предназначени за определено въздействие, за обработка на общественото мнение. Основна в тях обаче остава функцията на съобщението. Формата на тези текстове е най-често писмена, а по радиото, телевизията, в интернет се предават устно.

Неофициалният превод

Обичайно е неофициалният превод, т.е. преводът на разговорни ежедневни текстове, да се включва в сферата на информативния превод. Характеристика на разговорните текстове е, че те се реализират в устна диалогична форма и като правило са ориентирани към лични отношения.

Спецификата на превода на информативни текстове до голяма степен се определя не само от функцията и оригиналността на дискурса, но и от задачата на превода. Анализирайки комуникационните задачи, пред които са изправени специалистите в областта на природните науки и техническите дисциплини, може да се отбележи, че преводаческите дейности на специалистите са насочени както към пълно предаване на информация, така и към отразяване на определена, основна, ключова информация за конкретен документ.

Повече за различните преводачески услуги на compass98.com